ชื่อ - นามสกุล :ดร.สมพงษ์ พรมใจ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนอัตรากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบำเหน็จความชอบ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :